Oferta sprzedaży – to sformułowanie, które każdy z nas słyszy bardzo, bardzo często. Jednak nie wszyscy wiedzą czym w świetle prawa jest oferta sprzedaży, kiedy można mówić o przyjęciu oferty sprzedaży i jakie dokładnie warunki muszą zostać spełnione, aby móc mówić o ofercie sprzedaży. Wyjaśniamy wszystkie niejasne kwestie – zapraszamy do artykułu.

Czym są oferty sprzedaży?

Oferta sprzedaży – co to jest? Możemy przyjąć, że każde oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę. Dzieje się tak pod jednym warunkiem – jeżeli określone są istotne postanowienia tej umowy.

Istotne, czyli jakie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zagłębić się w Kodeks Cywilny. A konkretnej, odwołać się do art. 543 KC, który mówi o tym, że wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny wraz z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

Będąc jeszcze bardziej precyzyjnym – za ofertę sprzedaży uznajemy wszystkie sytuacje, w których łącznie następuje wystawienie towaru:

  • w miejscu sprzedaży – a więc w każdym sklepie czy punkcie sprzedaży. Magazyn również może być miejscem sprzedaży, jeśli prowadzona jest w nim sprzedaż,
  • na widok publiczny – miejsce ekspozycji towaru musi być otwarte dla wszystkich, a więc publicznie dostępne. Dlatego wszystkie pomieszczenia z wyraźną informacją, jak np. wyłącznie dla personelu nie wypełniają tego warunku,
  • z oznaczeniem ceny – do każdego z oferowanych do sprzedaży towarów musi być dołączona informacja o jego cenie.

W przypadku ofert sprzedaży zawsze mamy do czynienia z dwiema stronami umowy – z oferentem, czyli podmiotem, który przedstawia ofertę oraz z oblatem, czyli podmiotem, do którego oferta jest skierowana.

Warto zwrócić także uwagę na art.71 KC, który definiuje, jak powinniśmy interpretować ogłoszenie, kiedy nie jesteśmy przekonani, czy jest ono ofertą sprzedaży. W artykule wyraźnie napisano, że wszystkie przypadki, takie jak ogłoszenia, cenniki, reklamy itp., które zostały skierowane do ogółu bądź nawet do poszczególnych osób, w razie wątpliwości powinniśmy traktować nie jako ofertę, ale jako „zaproszenie do zawarcia umowy”.

Przykładowa oferta sprzedaży

Przenieśmy przepisy Kodeksu Cywilnego na rzeczywistość. Jak wygląda przykładowa oferta sprzedaży?

Czy sukienka (opatrzona metką i ceną) założona na sklepowym manekinie, stojącym w sklepie odzieżowym w galerii handlowej jest ofertą sprzedaży? Tak, ponieważ sytuacja ta wyczerpuje wszystkie znamiona oferty – manekin stoi w miejscu sprzedaży towaru (sklep), sukienka wystawiona jest na widok publiczny i zawiera cenę.

A jeśli w tej samej galerii handlowej, w holu stanie samochód, który będzie zawierał cenę to będzie to oferta sprzedaży? Nie, ponieważ jedna z trzech znamion oferty nie zostaje spełniona – auto nie stoi w miejscu jego sprzedaży. W tym wypadku możemy mówić o zaproszeniu do zawarcia umowy bądź reklamie salonu samochodowego.

oferta sprzedaży w sklepie

Oferta sprzedaży – kiedy jest wiążąca?

Kiedy oferta sprzedaży jest wiążąca? Tak naprawdę już po złożeniu oświadczenia o przyjęciu oferty. Ta decyzja wiąże oferenta i oblata.

Ponadto należy zapamiętać, że oferta sprzedaży, która kierowana jest do indywidualnie określonego adresata, będzie wiążąca w momencie, gdy zostanie ona przekazana adresatowi w taki sposób, że będzie mógł on zapoznać się z jej treścią.

A jeśli oferta sprzedaży skierowana jest do nieoznaczonego grona adresatów – będzie wiążąca z chwilą jej ogłoszenia.

Warto także wspomnieć o ofertach złożonych w postaci elektronicznej (czyli w sklepach bądź stronach internetowych). Taka oferta wiąże oferenta w momencie, gdy adresat niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Oferta sprzedaży w postaci elektronicznej nakłada na przedsiębiorcę kilka dodatkowych obowiązków. Otóż oferent przed zawarciem umowy musi w sposób zrozumiały poinformować drugą stronę m.in. o:

  • językach, w których umowa może być zawarta,
  • kwestiach technicznych, które składają się na proces zawarcia umowy,
  • skutkach prawnych potwierdzenia przez adresata otrzymania oferty,
  • sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania treści umowy.

Cena na półce a przy kasie – czy mogą się różnić?

Jednak metody sprzedaży są różne – w końcu zakupy robimy nie tylko w Internecie. Jak wygląda kwestia oferty sprzedaży podczas zakupów stacjonarnych?

Oferując towar, przedsiębiorca jest zobowiązany nie tylko do ujawnienia informacji o jego cechach, ale także do podania prawidłowej ceny. Zarówno cena, jak i kwestie dotyczące użyteczności produktu muszą zostać przekazane w sposób rzetelny. Sprzedawca nie może wprowadzać klienta w błąd.

Dlatego, jeśli robiąc zakupy w sklepie klient zabierze towar z półki, przy którym widnieje konkretna cena i uda się z nim do kasy celem zakupu, przyjmuje ofertę sprzedaży tego towaru według ceny podanej na półce sklepowej. Sprzedawca przy kasie nie może żądać od klienta zapłaty innej kwoty. Obowiązującą ceną jest ta, widoczna na regale lub etykiecie danego towaru.

Sklep internetowy a oferty sprzedaży

Powróćmy jeszcze na chwilę do oferty sprzedaży w sklepach internetowych. W takim wypadku mówimy o ofercie złożonej drogą elektroniczną. Kiedy więc następuje złożenie oferty sprzedaży w sklepie www? W chwili zamieszczenia istotnych dla umowy sprzedaży informacji, w tym m.in. o dostępności produkt/usługi oraz o ich cenie.

Z kolei przyjęcie oferty przez konsumenta następuje w momencie podjęcia przez odbiorcę konkretnej akcji – np. wypełnienia formularza zamówienia. Moment dotarcia do oferenta oświadczenia o przyjęciu oferty (czyli złożenie zamówienia), rozumie się jako zawarcie umowy. Od tego momentu sprzedawca jest już związany treścią umowy, a więc także zawartą w niej ceną produktu/usługi. Ponadto, występuje obowiązek wydania towaru bądź zrealizowania konkretnej usługi.

Oczywiście zasada ta ma zastosowanie wtedy, kiedy strony nie postanowiły inaczej.

W wielu przypadkach właściciele sklepów www dokładne informacje na temat tego, w jakim momencie dochodzi do zawarcia umowy zamieszczają w swoich regulaminach. Ustalenie momentu zawarcia umowy jest niesamowicie istotne, ponieważ po dokonaniu tej czynności sprzedawca nie może anulować zamówienia.

Czy można odwołać ofertę sprzedaży

W relacjach B2B oferta sprzedaży towaru bądź usługi może być odwołana przed zawarciem umowy, ale tylko w sytuacji, gdy oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, a z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, że wskutek opóźnienia odpowiedzi uznaje umowę za niezawartą.

Prawo nie pozostawia nam cienia wątpliwości – dobra oferta to klucz do sprzedaży. Jak napisać ofertę sprzedaży? Szkolenia sprzedażowe dotyczące tworzenia ofert są niesamowicie istotne. Dzięki temu jesteśmy w  stanie zabezpieczyć swoje interesy i uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami zwykłych niedopatrzeń.