Jako SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 217B/17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KRS: 0000613938, nr NIP 9721263444, REGON 364251527 w świetle przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Aby właściwie wykonać naszą usługę pozyskujemy Państwa dane osobowe jak m.in.

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres do korespondencji, adres siedziby, numer kontaktowy oraz adres e-mail, dane osobowe pozyskane z rejestrów publicznych, numer rachunku bankowego.
 • Dane osobowe ujęte w dokumentach, które otrzymujemy od Państwa w związku ze świadczonymi przez nas usługami, w szczególności w zakresie rekrutacji i szkoleń.

Powyższe dane są nam niezbędne do: 

 • zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania;
 • utrzymanie kontaktu telefonicznego;
 • spełnienia obowiązków prawnych jak m.in. wstawienie i przechowywania faktury, rachunku;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu m.in. marketingowego – odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania propozycji ofert dostępnych w ramach naszej działalności, wsparcia Państwa w trakcie realizacji naszej usługi;
 • badania satysfakcji Klientów;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a (Państwa zgoda); art. 6 ust. 1 lit. b (Zawarcia i wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (Realizacja obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (Prawnie uzasadniony interes).

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie trzem grupom odbiorców:

1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym serwery;

3. innym odbiorcom danych – podmiotom zewnętrznym: 

 • organom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, z których usług korzystamy;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
 • agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej współpracy. Natomiast nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Prawo do wniesienia skargi: 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa składając u nas wniosek w formie:

 1. a) pisemnej na adres:  SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań
 2. b) elektronicznej na adres mailowy: kontakt@saleswise.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej siedzibie albo na naszej stronie internetowej: www.saleswise.pl.