Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Polityka prywatności

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 217B/17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KRS: 0000613938, nr NIP 9721263444, REGON 364251527 zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@saleswise.pl lub  SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań z dopiskiem „RODO”.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi: 

A. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, dane pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, ale także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. uzasadniony interes administratora danych) w przypadku przetwarzania danych osobowych innych osób niż druga strona przyszłej umowy np. osób działających w imieniu kontrahenta. 
B. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie usług przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, dane pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.
C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, dane pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
D. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam podałeś;
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty).
E. w celu przedstawienia Twojej kandydatury pracodawcy, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię (imiona) i nazwisko, CV, dane kontaktowe, dokumenty utworzone w procesie rekrutacji.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody.
F. w celu przedstawienia Twojej kandydatury w przyszłości nowemu pracodawcy, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię (imiona) i nazwisko, CV, dane kontaktowe, dokumenty utworzone w procesie rekrutacji.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody.
G. w celu administrowania stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony www.saleswise.pl ) możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:
Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym;
podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
H. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, dane zawarte w rejestrach publicznych np. KRS, CEIDG albo inne dane jakie nam podałeś;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań;
  b) wysłać maila na adres: kontakt@saleswise.pl z dopiskiem „RODO”;
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie (kampanie Facebook Ads, Google Ads). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje działań mających  wobec Użytkownika wywołać skutków prawnych lub w podobny sposób mieć istotny wpływ na niego.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  a)podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
  b)podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
  c)podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  d)podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
  e)agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  f)podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową;
  g)podmiotom poszukującym pracowników na potrzeby własne.
 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem przez nas z usług chmurowych dostawców spoza EOG.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. 2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  a) trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
  b) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy;
  c) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
  d)do czasu zdezaktualizowania się, utraty przydatności, cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do prezentowania Twojej kandydatury przyszłym pracodawcom;
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
 4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA? 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  a)istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
  b)istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
  W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 4. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez:
  a) wysłanie listu bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań lub
  b) wysłanie maila na adres: kontakt@saleswise.pl z dopiskiem „RODO”.

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
  a) Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)
  b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikaty na naszej stronie internetowej: www.saleswise.pl.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.05.2019r. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań

Co to jest plik „cookies”?

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu.

Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy.

W jakim celu używamy plików „cookies”? 

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Jak możesz kontrolować pliki cookies? 

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić? 

Kontrola – przeglądarka internetowa:jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?  

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, LinkedIn, Instagram etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu:

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych 

Dla przeglądarki Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Dla przeglądarki Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help

DODATKOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawach jakie Tobie przysługują znajdziesz w naszej Polityce prywatności lub otrzymasz kontaktując się z nami:

SALESWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 217B/17, 61-611 Poznań,

e-mail: kontakt@saleswise.pl.