Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Działania Afirmatywne

Działania afirmatywne (Affirmative Action) – to polityka organizacyjna lub praktyka zatrudnieniowa, która ma na celu aktywne eliminowanie dyskryminacji oraz zapewnienie równej szansy wszystkim pracownikom, niezależnie od ich przynależności do grupy ochronionej, takiej jak płeć, pochodzenie etniczne, czy niepełnosprawność. Celem działania afirmatywnego jest zrekompensowanie historycznych i strukturalnych nierówności, zazwyczaj poprzez preferencyjne traktowanie pracowników z niedostatecznie reprezentowanych grup w celu zrównoważenia zróżnicowania w miejscu pracy. Działania afirmatywne mogą obejmować preferencyjne zatrudnianie, programy szkoleniowe, czy tworzenie warunków sprzyjających równemu rozwojowi zawodowemu dla wszystkich pracowników.