Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Antydyskryminacja

Antydyskryminacja (Anti-discrimination) – to zasada, która zakłada równouprawnione traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, niepełnosprawności czy innych cech osobistych. W kontekście zatrudnienia oznacza to, że pracodawca nie może podejmować decyzji personalnych ani zachowywać się wobec pracowników w sposób dyskryminujący. Działania antydyskryminacyjne obejmują m.in. promowanie równych szans na awans, dostęp do szkoleń czy programów rozwoju, a także zapewnienie bezpiecznego i pozbawionego uprzedzeń środowiska pracy. Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania prawa pracy i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji w miejscu pracy. Dbanie o antydyskryminację nie tylko wpływa pozytywnie na atmosferę w firmie, ale również zwiększa zaangażowanie pracowników oraz reputację pracodawcy jako etycznego i odpowiedzialnego podmiotu na rynku pracy.