Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Analiza SWOT

Analiza SWOT –  to narzędzie strategiczne służące kompleksowej ocenie przedsiębiorstwa lub projektu. Skrót SWOT pochodzi od Strengths (Sile), Weaknesses (Słabości), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia).

  • Sile (Strengths): To wewnętrzne atuty, umiejętności i zasoby, które pozwalają przedsiębiorstwu osiągać przewagę konkurencyjną. Mogą to być silna marka, zaawansowana technologia, doświadczony personel czy efektywna struktura kosztów.
  • Słabości (Weaknesses): To wewnętrzne ograniczenia, niedociągnięcia lub braki, które mogą wpływać na wydajność firmy. Przykłady to nieefektywne procesy, słaba zarządzalność, czy braki w ofercie produktowej.
  • Szanse (Opportunities): To zewnętrzne czynniki otoczenia, które mogą stworzyć nowe możliwości rozwoju. Mogą to być zmiany trendów rynkowych, rosnące zapotrzebowanie na określone produkty, czy otwarcie nowych rynków.
  • Zagrożenia (Threats): To zewnętrzne czynniki, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla przedsiębiorstwa. Zagrożenia mogą wynikać z konkurencji, zmian w regulacjach prawa, czy niepewności gospodarczej.

Analiza SWOT umożliwia przedsiębiorstwu skoncentrowanie się na wykorzystaniu swoich mocnych stron, eliminacji słabości, wykorzystaniu szans oraz minimalizacji zagrożeń. Stanowi cenną podstawę do opracowywania strategii, planowania działań i podejmowania decyzji, mających na celu osiągnięcie sukcesu i zwiększenie konkurencyjności.