1. Doradztwo i usługi w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych

  • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta,
  • weryfikacja planowanego projektu pod kątem wytycznych do odpowiednich Programów Regionalnych i Krajowych,
  • rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia.
  • opracowanie biznes planu, studium wykonalności inwestycji,
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu promocji, harmonogramu rzeczowo-finansowego, załączników środowiskowych, niezbędnych oświadczeń zgodnych z wytycznymi instytucji pośredniczących.
  • pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi,

 

2. Audyt możliwości uzyskania dofinansowania z FU

  • Modelowy zakres audytu możliwości uzyskania dofinansowania obejmuje:
  • Analizę sytuacji instytucji/przedsiębiorstwa i jego potrzeb, obejmującą m.in. kwalifikowalność do Programów Operacyjnych.
  • Opracowanie raportu zawierającego: opis możliwości skorzystania ze środków europejskich dostosowany do sytuacji Klienta, opis wymagań oraz warunków ubiegania się o dofinansowanie, wykaz wydatków kwalifikowanych, które mogą być pokryte z dotacji, aktualnie obowiązujące harmonogramy naboru wniosków.